Uzbekistan CRESTA Codes

Touchstone supports the following CRESTA codes for Uzbekistan:

CRESTA Code

CRESTA Name

1

Respublika Karakalpakstan

2

Navoiyskaya

3

Djizakskaya

4

Syrdar'inskaya

5

Tashkentskaya

6

Tashkent

7

Namanganskaya

8

Andijanskaya

9

Ferganskaya

10

Chorezemskaya

11

Bucharskaya

12

Samarkandskaya

13

Kashkardar'inskaya

14

Suchandar'inskaya

 

 


© 2019 AIR Worldwide. All rights reserved.

Touchstone 5.0 Updated January 17, 2019