China Province Codes

Touchstone supports the following province codes for China:

Province Code

Province Name

11

Beijing

12

Tianjin

13

Hebei

14

Shanxi

15

Inner Mongolia

21

Liaoning

22

Jilin

23

Heilongjiang

31

Shanghai

32

Jiangsu

33

Zhejiang

34

Anhui

35

Fujian

36

Jiangxi

37

Shandong

41

Henan

42

Hubei

43

Hunan

44

Guangdong

45

Guangxi

46

Hainan

50

Chongqing

51

Sichuan

52

Guizhou

53

Yunnan

54

Xizang

61

Shaanxi

62

Gansu

63

Qinghai

64

Ningxia

65

Xinjiang

 

 


© 2019 AIR Worldwide. All rights reserved.

Touchstone 5.0 Updated January 17, 2019